วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้การต้อนรับ  Robin Kemper, President ASCE และผู้แทน American Society Of Civil Engineers (ASCE) ในความร่วมมือด้านการจัดอบรมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ

วันนี้ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ คุณประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษาสมคมฯ และ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ พร้อม คณะกรรมการต่างประเทศ วสท. ให้การต้อนรับ
Robin Kemper, President ASCE และผู้แทน American Society Of Civil Engineers (ASCE) ในความร่วมมือด้านการจัดอบรมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
5 เมษายน 2562