วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ ๘๐ ปี จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม เพื่อเป็นสิริมงคล และจัดสร้างองค์พระวิษณุกรรม และเหรียญ เพื่อให้เช่าบูชา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ ๘๐ ปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม เพื่อเป็นสิริมงคล และจัดสร้างองค์พระวิษณุกรรม และเหรียญ เพื่อให้เช่าบูชา โดยมีพิธีเทวาภิเษกพระวิษณุกรรม และได้รับความเมตตาจาก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานในพิธี
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ