วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ประชุมร่วมกับ อธิบดีกรมทางหลวงชนบทพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) เรื่อง สะพานข้ามแม่น้ำปิงที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงชนบท เพื่อหารือแนวทางในการซ่อมบำรุงโดยรูปแบบการเสริมกำลัง และแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาในระยะยาว

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายก รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา และ รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน
ประชุมร่วมกับนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยนายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) เรื่อง สะพานข้ามแม่น้ำปิงที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงชนบท เพื่อหารือแนวทางในการซ่อมบำรุงโดยรูปแบบการเสริมกำลัง และแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาในระยะยาว ในการนี้มีนายธงไชย ชมถนอม ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง นายไกวัล วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
6 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 11 กรมทางหลวงชนบท