วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับสภาวิศวกร จัดอบรม “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสาในการใช้งาน Application การบริหารจัดการน้ำ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจากอุทกภัย”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับสภาวิศวกร จัดอบรม “เตรียมความพร้อมวิศวกรอาสาในการใช้งาน Application การบริหารจัดการน้ำ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจากอุทกภัย” เพื่อเตรียมความพร้อม และฝึกทบทวนให้แก่วิศวกรอาสาที่สมัครร่วมโครงการ ให้สามารถใช้ Application ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และสามารถสำรวจโครงสร้างต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย แรวมถึงการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ
โดยมีนายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร กล่าวต้อนรับ นางสาวบุษกร แสนสุข เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) กล่าวถึงงานอาสาของ วสท. ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการ และประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรอาสา สภาวิศวกร ชี้แจ้งข้อแนะนำสำหรับวิศวกรอาสาในการลงพื้นที่ และ ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 และประธานอนุกรรมการภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ สภาวิศวกร แนะนำการใช้ Application ในการบริหารจัดการน้ำ
28 กันยายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี