วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น จัดการอบรมเรื่อง “การวางแผนงานยกโดยรถปั้นจั่น (Lifting plan for Mobile crane)” ให้กับบริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น จัดการอบรมเรื่อง “การวางแผนงานยกโดยรถปั้นจั่น (Lifting plan for Mobile crane)” ให้กับบริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เนื้อหา
– ความรู้พื้นฐานภาคทฤษฎี / กฏและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการวางแผนการยก
– การอ่าน Load chart และคู่มือเครน (Mobile crane, Crawler crane)
– การวางแผนงานยก
– การประเมินแรงกดขาเครน
ฯลฯ
โดยวิทยากร นายสมยัณต์ ฉิมประดิษฐ และคุณปาริชาต ชื่นอารมณ์ มีผู้อบรม 37 คน
26-27 กันยายน 2566 ณ บริษัท ไทยนิปปอนฯ จังหวัดสมุทรปราการ
อบรมหัวข้ออื่น ๆ คลิก https://eit.or.th/training