วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่ประเทศไทยฯ และ อาจารย์มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยเข้าพบหารือความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่ประเทศไทยฯ และ อาจารย์มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยเข้าพบหารือความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมดังนี้

• คุณระพี สุขยางค์ อุปนายกและเลขาธิการสมาคมฯ
• คุณภัทราวรรณ สุขคันธรักษ์ ผู้จัดการสมาคมฯ
• คุณยุทธพล ใจดี ประธานคณะทำงานสิ่งแวดล้อม
• คุณอนันต์ ลีราภิรมย์ คณะทำงานส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
• คุณสุรศักดิ์ ภู่สันติพงษ์ คณะทำงานส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
• คุณกริช ชินประสาทศักดิ์ คณะทำงานส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
• คุณนิภาพรรณ ไชยพันธุ์

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562