วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กรรมการอำนวยการ รับมอบ application EIT-DISASTER ช่วยเหลือภัยพิบัติในการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ จาก ดร.เกษม ปิ่นทอง อดีตประธานอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วสท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในกิจกรรมของวิศวกรอาสา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก และกรรมการอำนวยการ รับมอบ application EIT-DISASTER ช่วยเหลือภัยพิบัติในการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ จาก ดร.เกษม ปิ่นทอง อดีตประธานอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วสท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในกิจกรรมของวิศวกรอาสา
———
EIT-Disaster report เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ กระจายความช่วยเหลือของกลุ่มวิศวกรอาสา เพื่อเข้าไปประเมินความเสียหายอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ของประชาชน หลังภัยพิบัติ ระบบแบ่งสองส่วนคือ
(1) Web application สำหรับใช้ในการแสดงผลสรุปและรายละเอียดการประเมินความเสียหายอาคาร สิ่งปลูกสร้างในรูปแบบแผนที่, Dashboard, กราฟสะสม สำหรับผู้บริหารสำหรับติดตามผลในภาพรวม และสำหรับหัวหน้ากลุ่มวิศวกรผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภัยพิบัติ ใช้ในจัดการมอบหมายจุดสำรวจกระจายให้กับกลุ่มวิศวกรอาสาแต่ละท่าน
(2) Mobile application สำหรับทำงานในสนาม ระบบในส่วนนี้ถูกออกแบบมาสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนปกครองท้องถิ่น หรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติ สำหรับการกำหนดจุดสำรวจ และรายละเอียดสำหรับติดต่อเจ้าของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง เพื่อรวบรวมเป็นแผนที่ให้วิศวกรผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภัยพิบัติ ใช้ในการมอบหมายกระจายงานให้กับวิศวกรผู้จะออกไปสำรวจประเมินความเสียหาย และระบบในส่วนวิศวกรอาสา จะเป็นระบบที่ประกอบด้วยระบบนำทางไปยังจุดสำรวจ ข้อมูลผู้ประสบภัย แบบฟอร์มการประเมิน และการแนบรูปถ่าย เพื่อส่งมายัง EIT-Disaster Data center ระบบดังกล่าวสามารถช่วยในการบริหารจัดการ วางแผนกระจายงานสำรวจ ติดตามการทำงานสนามได้แบบ Realtime สามารถลดความซ้ำซ้อนและอำนวยความสะดวกให้กลุ่มวิศวกรอาสาให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพ
Kasem Pinthong
Lovely Fortran
1 กันยายน 2566 ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร วสท.