วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ในฐานะองค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกร ร่วมสนับสนุนวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่กับเรื่องความปลอดภัย”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ในฐานะองค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกร ร่วมสนับสนุนวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่กับเรื่องความปลอดภัย” ได้แก่ คุณบุษกร แสนสุข เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ คุณดีน ประมวญผล และคุณวลัย เจริญพันธุ์ มีผู้อบรมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 1,594 คน
จัดโดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม สภาวิศวกร
18 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น.