วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)” โดยได้รับเกียรติจากคุณนพดล ชิวปรีชา Business Development Executive, Thailand – Public Safety บริษัท โซลล์ เมดดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล และสามารถใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ได้อย่างถูกวิธี
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.