วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งผู้แทนสำรวจสถานที่เกิดเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ หมู่บ้านสุนทร 5 ถนนบางบอน 3

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งผู้แทนสำรวจสถานที่เกิดเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ หมู่บ้านสุนทร 5 ถนนบางบอน 3 ตามที่สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุฯ โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ส่งผู้แทน ได้แก่
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก และที่ปรึกษาคณะกรรมการภัยพิบัติ
นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายก และประธานคณะกรรมการภัยพิบัติ
นายณัฐวุฒิ สมิทธิ์เบญจพล กรรมการภัยพิบัติ
โดยได้สรุปรายงานการสำรวจโครงสร้างอาคารเพลิงไหม้ (ดังเอกสารแนบ)
10 กรกฎาคม 2566