วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะหน่วยงานร่วมสนับสนุนทรัพยากร และบุคคลร่วมจัดตั้งชุดค้นหาและกู้ภัยในเมืองแห่งชาติ (National Urban Search and Rescue: USAR)

เมื่อวันที่ 7-12 มิ.ย. 66 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชุมและอบรมการประเมินศักยภาพทีมค้นหากู้ภัยในเมืองขนาดกลาง (USAR Thailand) ตามมาตรฐาน INSARAG ซึ่งคณะที่ปรึกษาจากดับเพลิงและกู้ภัยรัฐนิวเซาท์เวลส์ (AUS-2) เครือรัฐออสเตรเลีย ในฐานะประเทศพี่เลี้ยง และให้ข้อเสนอแนะแก่ทีม USAR Thailand ได้มีการฝึกทดสอบการเคลื่อนย้ายกำลังทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองและปฏิบัติการตามกระบวนการ INSARAG ตั้งแต่เริ่มต้นภารกิจจนถึงการถอนกำลัง โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ USAR Thailand จำจำนวน 70 คนจาก 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร, กรมการแพทย์, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด อบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 จังหวัดชัยนาท เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินศักยภาพทีมค้นหากู้ภัยในเมืองแห่งชาติ USAR Thailand ตามมาตรฐาน INSARAG และสามารถให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการค้นหาและกู้ภัยแก่ประเทศที่ประสบภัยตามมาตรฐานของคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยในเมืองสากล (INSARAG) รวมถึงศักยภาพในการปฏิบัติงานร่วมกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะหน่วยงานร่วมสนับสนุนทรัพยากร และบุคคลร่วมจัดตั้งชุดค้นหาและกู้ภัยในเมืองแห่งชาติ (National Urban Search and Rescue: USAR) ได้ส่งผู้แทน ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต และนายภูสิทธิ์ กิจสกุล เข้าร่วมอบรมทดสอบการเคลื่อนย้ายกำลังพลในเขตเมืองแห่งชาติ และในการอบรมครั้งนี้ ดร.ธเนศ วีระศิริ และ นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข เข้าร่วมสังเกตการณ์ในทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริงด้วย