วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย กรรมการอำนวยการให้การต้อนรับผู้แทนจากสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ 45 เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ ยกระดับมาตรฐานการศึกษา พัฒนากำลังคนในสายวิชาชีพทางวิศวกรรม พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายก นางสาวบุษกร แสนสุข เลขาธิการ และ ศ.ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล กรรมการอำนวยการให้การต้อนรับผู้แทนจากสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ 45 ได้แก่ ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ไพจิตร ผาวัน และ ผศ.ดร.ภรชัย จูอนุวัฒนกุล
เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ ยกระดับมาตรฐานการศึกษา พัฒนากำลังคนในสายวิชาชีพทางวิศวกรรม พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ทั้งเนื้อหาและกิจกรรมทางด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย และเทคโนโลยี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์ นิสิต และหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมจัดทำโครงการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้การสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเจตนารมณ์ที่สอดคล้องกัน
19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม Board room อาคาร วสท.