วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นผู้แทนร่วมการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2566 (The 41 Conference of Industrial Engineering Network)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยนายชัชวาลย์ คุณค้ำชู อุปนายก เป็นผู้แทนร่วมการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2566 (The 41 Conference of Industrial Engineering Network) จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นเจ้าภาพ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นเจ้าภาพร่วม ในแนวคิด “The Next Chapter of Industrial Engineering” เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการ สร้างผลงานวิจัยเผยแพร่ในเวทีวิชาการระดับชาติ สร้างเครือข่ายของคณาจารย์ นักวิจัยจากสถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
11 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแกรน แคริเบียน โรงแรมบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา