วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ วสท.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ วสท. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม สร้างทัศนคติเชิงบวก สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ปลุกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เพื่อนำสิ่งที่ได้จากการสัมมนาไปพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในทุกด้าน อันจะเป็นประโยชน์ และนำไปสู่เป้าหมายขององค์กรต่อไป
โดยมี รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก นางสาวบุษกร แสนสุข เลขาธิการ และนายวันชัย สุวรรณศรี กรรมการอำนวยการ วสท. ร่วมสัมมนา
3-4 พฤษภาคม 2566
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี