ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ครั้งที่ 4/2566 นำโดย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายก เพื่อรายงานความคืบหน้ากิจกรรมต่าง ๆ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ครั้งที่ 4/2566 นำโดย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก นายก เพื่อรายงานความคืบหน้ากิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม Board Room อาคาร วสท.