วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ไทย เข้าพบนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อหารือความร่วมมือและเรียนเชิญเป็นหน่วยงานร่วมจัดโครงการประกวด “การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กลดการปล่อย CO2 Less CO2 Emision RC Structure Design and construction Award”

นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายก ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 และ รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และผู้แทนจากสมาคมอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ไทย เข้าพบนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อหารือความร่วมมือและเรียนเชิญเป็นหน่วยงานร่วมจัดโครงการประกวด “การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กลดการปล่อย CO2 Less CO2 Emision RC Structure Design and construction Award”
concept ให้ บริษัทออกแบบ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง เสนออาคารที่กำลังออกแบบ หรืออยู่ในระหว่างการก่อสร้าง หรือก่อสร้างเสร็จไปแล้วไม่เกิน 1 ปี เข้าร่วมประกวด
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างคุณค่าให้กับบริษัทผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ฯลฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้คอนกรีต และเหล็ก มากที่สุด ปล่อย CO2 มากที่สุด
โครงการประกวดดังกล่าวจะประกาศผลและนำแสดงผลงานในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 นี้
22 กุมภาพันธ์ 2566