วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก ร่วมกับบริษัทซิสทรอนิกส์ จำกัด จัดอบรมบรรยายความรู้ ด้านอากาศยานไร้คนขับในงานวิศวกรรมสำรวจ ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก ร่วมกับบริษัทซิสทรอนิกส์ จำกัด จัดอบรมบรรยายความรู้ ด้านอากาศยานไร้คนขับในงานวิศวกรรมสำรวจ ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา