วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับวิศวกรอาสา และผู้สนับสนุนกิจกรรมคลินิกช่าง วสท. พบประชาชน ประจำปี 2565

? วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับวิศวกรอาสา และผู้สนับสนุนกิจกรรมคลินิกช่าง วสท. พบประชาชน ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการขอบคุณในจิตอาสา การเสียสละเวลามาช่วยแนะนำ และแก้ไขปัญหากับกับประชาชนมาโดยตลอด ..
นำโดยดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. นายจีระศักดิ์ ปราชญโกสินทร์ เลขาธิการ วสท. นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข ประธานคณะอนุกรรมการคลินิกช่าง และนายสมเกียรติ ชูแสงสุข รองประธานอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท. เข้าร่วมแสดงความขอบคุณ และต้อนรับวิศวกรอาสาในวันนี้ และแอดมินขอขอบคุณทุก ๆ ท่านเช่นกันนะคะ ??
30/11/2565