วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อปรึกษาหารือในความร่วมมือด้านวิชาการ การจัดทำตำราประกอบการเรียนการสอน คู่มือ และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ และ รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี
รศ.ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก
ผศ.ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ดร.ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อปรึกษาหารือในความร่วมมือด้านวิชาการ การจัดทำตำราประกอบการเรียนการสอน คู่มือ และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ
27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.