วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก ได้บรรยายหัวข้อวิศวกรรมกับการกู้ภัย ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก ได้บรรยายหัวข้อวิศวกรรมกับการกู้ภัย ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รุ่น 1/2565 อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี