วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท .) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. บรรยายพิเศษเรื่อง “งานวิศวกรรมกับการบรรเทาสาธารณภัย” และนายสิทธิโชค เหลาโชติ ประธาน วสท. สาขาภาคตะวันตก เข้าร่วมโครงการพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูง ด้านจัดการภัยพิบัติ รุ่นที่ 5

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท .) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. บรรยายพิเศษเรื่อง “งานวิศวกรรมกับการบรรเทาสาธารณภัย” และนายสิทธิโชค เหลาโชติ ประธาน วสท. สาขาภาคตะวันตก เข้าร่วมโครงการพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูง ด้านจัดการภัยพิบัติ รุ่นที่ 5 จัดโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5 กรกฎาคม 2565