วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก จัดการประชุมประจำเดือนมิถุนายน โดยมี ท่านดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. และ ท่านอาจารย์ประสงค์ ธาราไชย อดีตนายก วสท. ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมหารือทางด้านกิจกรรมต่างๆ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก จัดการประชุมประจำเดือนมิถุนายน โดยมี ท่านดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. และ ท่านอาจารย์ประสงค์ ธาราไชย อดีตนายก วสท. ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมหารือทางด้านกิจกรรมต่างๆใน วสท.สาขาภาคตะวันตก ทั้งนี้มีประธานวิศวกรหญิง วสท. และประธานยุววิศวกร วสท. เข้าประชุมเพื่อหาแนวทางดำเนินกิจกรรมแต่ละสาขาร่วมกัน