วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดพิธีมอบรางวัล โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2021 แก่อาคารที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดพิธีมอบรางวัล โครงการ ASEAN Building Fire Safety Awards 2021 แก่อาคารที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
อาคารที่ผ่านเกณฑ์ และได้รับรางวัล ได้แก่
1. ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวสต์เกต
โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
2. อาคาร ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์
โดย บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด
(ในนามทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ)
3. อาคาร การเรียนรู้พหุวิทยาการ (Learning Exchange)
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
——————-
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินความปลอดภัยด้านอัคคีภัย โดยเกณฑ์ความปลอดภัยจะมุ่งเน้นว่าอาคารที่ดี
• มีการออกแบบงานสถาปัตยกรรมอาคาร งานตกแต่ง และอุปกรณ์ประกอบอาคารไว้อย่างดีมีมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย มีการบริหารจัดการอาคารที่ดี
• มีการบำรุงรักษาและการทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ฯลฯ เพื่อให้แต่ละองค์กร ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักกฎหมายของเจ้าของอาคาร ซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้อาคารอื่น ๆ ดำเนินการบริหารให้ดี
• มีมาตรฐานและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงยังเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคุมอาคารของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
และมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการฯ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ ดร.พิชญะ จันทรานุวัฒน์ ประธานโครงการฯ ผู้แทนจากกรมโยธาธิการ สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯลฯ ร่วมงาน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
——————-
รายละเอียดโครงการ ปี 2565 >> https://bit.ly/35nzhsV
? เปิดรับสมัครวันนี้ – 15 สิงหาคม 2565
? โทรศัพท์ 0-2184-4660 – 9 ต่อ 500