วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทบทวนทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองขนาดกลาง (Medium USAR Team) ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. คุณจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วสท. และทีมวิศวกร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทบทวนทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองขนาดกลาง (Medium USAR Team) ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี
19-20 พฤษภาคม 2565