วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยประธานคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ ได้มีโอกาสเข้าสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวส์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (Wise Enterprise Co., Ltd.) ถึงความสำเร็จของกิจการบนพื้นฐานที่ตั้งอยู่บนจรรยาบรรณที่ดี

#วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ
#คณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ
#วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยประธานคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ คุณณัฐพล สุทธิธรรม และ อาจารย์บุษกร แสนสุข กรรมการฯ ได้มีโอกาสเข้าสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวส์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (Wise Enterprise Co., Ltd.) คุณสมศักดิ์ คุณรัตนาภรณ์ ถึงความสำเร็จของกิจการบนพื้นฐานที่ตั้งอยู่บนจรรยาบรรณที่ดี
คุณสมศักดิ์ สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และได้ประกอบวิชาชีพเป็นวิศวกรไฟฟ้าประมาณ 5 ปี ก่อนประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมืออุตสาหกรรม
คุณสมศักดิ์ ตระหนักในใจว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว คุณรัตนาภรณ์ ที่มีโอกาสได้เรียนในระดับที่สูง จึงให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก ลูกพนักงานในองค์กร จะได้รับทุนการศึกษา ซึ่งถือเป็นสวัสดิการพื้นฐานของบริษัท และนอกจากนั้นแล้วความกตัญญูกตเวทีก็ถือเป็นหนึ่งใน core value ขององค์กร บริษัทฯ จึงมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลดูแลพ่อแม่ของพนักงาน อันส่งผลดีต่อกิจการ พนักงานมีความรักมีความศรัทธาต่อองค์กร อัตราการลาออกของพนักงานต่ำมาก ส่งผลให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าจนประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องพะวงหลัง
บริษัท ไวส์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด เริ่มต้นจากธุรกิจห้องแถวทั่วไป ปัจจุบันเติบโดขึ้นจากเดิมมากหลายร้อยเท่า บริษัทฯ มีแนวคิดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดี และด้วยมีพื้นฐานจากการเป็นวิศวกร คุณสมศักดิ์จึงได้นำระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศเข้ามาใช้จัดการ stock สินค้า และให้บริการลูกค้า ซึ่งช่วยลด human error & fatigue ลงได้มาก พนักงานมีความสุขในการทำงาน สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างดีและมีระบบ
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าด้วยความรู้จริง และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นอย่างมาก การให้ข้อมูลสินค้าต้องถูกต้อง ชัดเจน ส่งมอบสินค้าและให้บริการตามที่ตกลงกับลูกค้า และหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในการจัดซื้อที่แฝงทุจริต ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น จึงส่งผลต่อความไว้วางใจและความมั่นใจของลูกค้า อันส่งผลต่อฐานลูกค้าที่มั่นคงและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ ขอขอบพระคุณ คุณสมศักดิ์ คุณรัตนาภรณ์ และ บริษัท ไวส์ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ที่ได้ให้แนวคิดที่ดีที่เป็นประโยชน์ในการที่จะประสบความสำเร็จทางธุรกิจบนพื้นฐานแห่งคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี มา ณ โอกาสนี้
#มีดี
#จรรยาดีก็มั่งมีได้