วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ต้อนรับคณะจาก Curtin University นำโดย Professor Jeremy Kilburn, president และคณบดีจากมหาวิทยาลัยต่าง ในความร่วมมือที่จะจัดอบรม และเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพวิศวกรรมใหม่ ๆ ให้กับวิศวกรอาชีพในประเทศไทย โดยการประสานงานจากคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ ๆ

รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ต้อนรับคณะจาก Curtin University นำโดย Professor Jeremy Kilburn, president และคณบดีจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในความร่วมมือที่จะจัดอบรม และเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพวิศวกรรมใหม่ ๆ ให้กับวิศวกรอาชีพในประเทศไทย
โดยการประสานงานจากคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร ประธานกรรมการฯ และ Professor Kevin Fynn จาก Curtin University
17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.