วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัด “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัด “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564” โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ และ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม เหรัญญิก เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และผลประกอบการประจำปี 2564 ให้สมาชิกรับทราบ
วันที่ 28 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
หมายเหตุ สมาชิกสามารถอ่านรายงานประจำปี 2564 ได้ที่ www.eit.or.th