วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมพิธีเปิดศูนย์นวัตกรรมการศึกษาทางทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และร่วมชมงานวิทยาการทหารเพื่อความมั่นคงของชาติ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ นวัตกรรมทางทหาร และการบรรเทาสาธารณภัย

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) และนายสิทธิโชค เหลาโชติ ประธาน วสท. สาขาภาคตะวันตก ร่วมพิธีเปิดศูนย์นวัตกรรมการศึกษาทางทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และร่วมชมงานวิทยาการทหารเพื่อความมั่นคงของชาติ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ นวัตกรรมทางทหาร และการบรรเทาสาธารณภัย
21 เมษายน 2565 ณ ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาทางทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ