วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกปฏิบัติอุปกรณ์ค้ำยันสำหรับงานค้นหา และกู้ภัย ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดชัยนาท

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. นายสิทธิโชค เหลาโชติ ประธาน วสท. สาขาภาคตะวันตก และกรรมการ วิศวกร จาก วสท. สาขาภาคตะวันตก เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกปฏิบัติอุปกรณ์ค้ำยันสำหรับงานค้นหา และกู้ภัย ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดชัยนาท
7 เมษายน 2565