วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Level 1 Certified Infrared Drone Thermography” ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด เพื่อที่จะใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับถ่ายภาพความร้อนทางอากาศ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก โดยวศ.นรเศรษฐ์ ติ้งมุข และวศ.อำนาจ มากแก้ว เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Level 1 Certified Infrared Drone Thermography” ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด เพื่อที่จะใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับถ่ายภาพความร้อนทางอากาศ นำไปใช้ประโยชน์ในงานสำรวจ งานตรวจสอบ และสามารถนำไปปรับใช้ในงานบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ