วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์ุ ในโอกาสรับตำแหน่ง นายกสภาวิศวกร

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก และนายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์ุ ในโอกาสรับตำแหน่ง นายกสภาวิศวกร
24 มกราคม 2565