วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ผู้เข้าร่วมได้แก่ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ นายทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการอำนวยการ นายลือชัย ทองนิล ประธานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า นายจีรวุฒิ ภูศรีโสม ประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 นายปกรณ์ การุณวงษ์ ประธานคณะกรรมการยุววิศวกร และเจ้าหน้าที่ วสท.
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 19:00 น. ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร ซอยสุขุมวิท 101 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร นับเป็นวันที่ 390 ในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย โดยพระพิธีทั้ง 8 รูป จากวัดบางขวาง เป็นองค์สวดพระอภิธรรม