วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอมอบรางวัล AFEO Awards and Fellowship 2021 แก่บุคคลดังรายนามต่อไปนี้เพื่อ เป็นรางวัลสำหรับบุคคลที่มีส่วนร่วมอย่างโดดเด่น ทั้งการอุทิศตนให้กับงานด้านวิศวกรรมโดยไม่หวังผลตอบแทน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอมอบรางวัล AFEO Awards and Fellowship 2021 แก่บุคคลดังรายนามต่อไปนี้เพื่อ เป็นรางวัลสำหรับบุคคลที่มีส่วนร่วมอย่างโดดเด่น ทั้งการอุทิศตนให้กับงานด้านวิศวกรรมโดยไม่หวังผลตอบแทน การมีส่วนช่วยพัฒนาวิศวกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าด้านวิชาชีพวิศวกรรมทั้งต่อสมาคม สังคม และประเทศชาติ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
AFEO Awards and Fellowship 2021
1. รางวัล AFEO Honorary Membership Award
1.1 Distinguished Honorary Fellow Award

1.2 AFEO Honorary Fellow Award
1. นายกวี อารีกุล
2. นายศุภชัย เอกอุ่น
1.3 AFEO Honorary Member Award
1. นายวิชัย ลักษณากร
2. นายรัตน์ สันตอรรณพ
3. นายประสิทธิ์ เหมวราพรชัย
4. นายบัณฑิต ศรีวัลลภานนท์
5. นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์
6. ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต
7. ผศ.วงกต วงศ์อภัย
8. ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์
9. นายสิทธิโชค เหลาโชติ
ประกาศ ณ ที่ประชุม CAFEO 39
3 ธ.ค. 2564 ประเทศบรูไน