วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมพิธีปิดการประชุมวิศวกรแห่งอาเซียนครั้งที่ 39 ณ ประเทศบรูไนดารุซซาลาม หรือ The 39th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO39) ภายใต้หัวข้อ Engineering & Climate Change ผ่านระบบออนไลน์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ และ ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ เลขานุการคณะกรรมการต่างประเทศ ร่วมพิธีปิดการประชุมวิศวกรแห่งอาเซียนครั้งที่ 39 ณ ประเทศบรูไนดารุซซาลาม
หรือ The 39th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO39) ภายใต้หัวข้อ Engineering & Climate Change ผ่านระบบออนไลน์
โดยการประชุม CAFEO40 ในปีหน้า ประเทศกัมพูชาโดยหน่วยงาน Board of Engineers Cambodia (BEC) รับเป็นเจ้าภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://afeo.org/
3 ธันวาคม 2564