วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วม พิธีเปิดการประชุมวิศวกรแห่งอาเซียนครั้งที่ 39 หรือ The 39th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO39) ภายใต้หัวข้อ Engineering & Climate Change ณ ประเทศบรูไนดารุซซาลาม (ผ่านระบบออนไลน์)

พิธีเปิดการประชุมวิศวกรแห่งอาเซียนครั้งที่ 39
หรือ The 39th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO39) ภายใต้หัวข้อ Engineering & Climate Change
ณ ประเทศบรูไนดารุซซาลาม (ผ่านระบบออนไลน์)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ และ ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ เลขานุการคณะกรรมการต่างประเทศ
การประชุมนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในด้านงานวิศวกรรมระหว่างภูมิภาคอาเซียน และนำความรู้ที่เป็นประโยชน์มาเผยแพร่ต่อวิศวกรไทยต่อไป
30 พฤศจิกายน 2564