วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับบริจาคเตียงสนาม Aeroklas พร้อมชุดเครื่องนอน จำนวน 50 ชุด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับบริจาคเตียงสนาม Aeroklas พร้อมชุดเครื่องนอน จำนวน 50 ชุด มูลค่า 150,000 บาท จาก บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และคณะกรรมการอำนวยการ รับมอบจาก รศ.ดร.เฉลียว วิทรูปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทิลโพลิเมอร์ กรุ๊ป จำกัด และคุณศรีเกษม ชัยปิตินานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด เพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ โดย พันเอก (พิเศษ) นายแพทย์วรินทร ทานาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ
28 กันยายน 2564 ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ