วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย บริจาค “เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง” จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ (นายก) ร่วมกับมูลนิธิวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย โดยนายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา (ประธาน), ชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย นายธนบัติ อึ้งสุวรรณพานิช (ประธาน), วิศวกรกลุ่ม EIT CASEP, นายประสิทธิ์ สาระมาศ, นายมังกร ตราชู และนายอรรถพันธ์ โอภาเฉลิมพันธ์ บริจาค “เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง” จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 250,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยนางสาวภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี และคณะ เป็นผู้แทนรับมอบ ผ่านทางระบบออนไลน์
27 กันยายน 2564