วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ส่งมอบตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) จำนวน 10 ตู้ แก่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก และกรรมการอำนวยการ ร่วมกับบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) โดยนายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส ส่งมอบตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) จำนวน 10 ตู้ แก่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โดยนายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือโรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่จะต้องทำการแยกรักษาต่อไป