วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าพบ และสัมภาษณ์นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เรื่องสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทย

ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) เข้าพบ และสัมภาษณ์นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เรื่องสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในประเทศไทย สาเหตุ มาตรการป้องกัน แก้ไข และความร่วมมือระหว่างองค์กร
โดยจะนำเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ วสท. ต่อไป
17 มีนาคม 2564 ณ กรมควบคุมมลพิษ