วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ร่วมกับ บริษัท นันทวัน จำกัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม ร่วมกับ บริษัท นันทวัน จำกัด โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก และ รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นายพรชัย สิทธิยากรณ์ กรรมการอำนวยการ และนายอภิสิทธิ์ โรจนประดิษฐ ผู้จัดการโครงการ O-NES TOWER จากบริษัท นันทวัน จำกัด
มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือทางด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากร โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาวัสดุก่อสร้าง วิชาชีพวิศวกรรม ความปลอดภัย และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยบริษัท นันทวัน จำกัด ยินดีให้ อาคาร O-NES TOWER ซึ่งเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ ออกแบบ ก่อสร้างด้วยมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง เป็นไปตามมาตรฐาน LEED และ WELL เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ เพื่อยกระดับบุคลากรทางด้านวิศวกรรม และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ในโอกาสนี้ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการอำนวยการ วสท. และผู้อำนวยการสถาบัน BIM แห่งประเทศไทย ได้นำชมศูนย์ BIM LAB และบรรยายภารกิจสถาบันฯ แก่คณะผู้บริหารจากบริษัท นันทวัน จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.