วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์ (วสท.) ได้เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์ (วสท.) โดยผู้แทนคือ นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วสท. นางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการ วสท. และนายยศกร ชลรัตน กรรมการฯ เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย