วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันตก เข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆในโครงการ “ONENESS THAILAND TEAM”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันตก เข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆในโครงการ “ONENESS THAILAND TEAM” เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านการจัดการภัยพิบัติในประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ