วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ขอแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ขอแสดงความยินดีกับ
1. นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วสท.
2. ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ ประธานสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วสท.
3. นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข ประธานคณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท.
ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี