วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานแห่งชาติจาก สมอ. คณะกรรมการนโยบายมาตรฐาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกำหนดมาตรฐานแห่งชาติ SDOs”

สืบเนื่องจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานแห่งชาติจาก สมอ. คณะกรรมการนโยบายมาตรฐาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกำหนดมาตรฐานแห่งชาติ SDOs” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำมาตรฐานในรูปแบบที่ถูกต้องได้มาตรฐานตามที่ สมอ. กำหนด โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราภิชานพูลพร แสงบางปลา ประธานคณะกรรมการองค์กรกำหนดมาตรฐานแห่งขาติ SDOs กล่าวเปิดงานและตัวแทนจากสาขาวิชาการมาร่วมการอบรมอีกหลากหลายท่าน อาทิ คุณเกชา ธีระโกเมน, รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์, รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร, ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร, อ.บุษกร แสนสุข, อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์, คุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ เป็นต้น
(15 สิงหาคม 2561)