วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานประเภทขั้นสูง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคุณปราการ กาญจนวตี กรรมการมาตรฐาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีรับมอบใบจดทะเบียนองค์กรกำหนดมาตรฐาน โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้รับการจัดทะเบียนการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานประเภทขั้นสูง ในสาขาดังต่อไปนี้
สาขาที่ 6 เทคนิคการก่อสร้างอาคาร
สาขาที่ 7 ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
สาขาที่ 14 ไฟฟ้าและสายไฟฟ้ากำลัง
สาขาที่ 44 ระบบขับเคลื่อน ขับหมุนและเบรกยานยนต์
สาขาที่ 47 มลพิษ เสียง และพลังงานยานยนต์
สาขาที่ 51 หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
สาขาที่ 59 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
สาขาที่ 61 ระบบการจัดการความเสี่ยง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และในปี 2561 นี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีแผนการดำเนินการจัดทำมาตรฐานใหม่และปรับปรุงมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมอีกหลากหลายสาขา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศ รวมทั้งเพื่อประโยชน์สาธารณะดังคำขวัญของสมาคม “วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หลักนำวิศวกรรม ที่พึ่งประชาชน”