วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดย รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วย คุณเกษรินทร์ พูลทรัพย์, คุณณรงค์ชัย แจ่มจำรัส, ผศ.ดร.สุพัฒตรา เกษราพงศ์, คุณอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล, และรศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร เข้าพบคุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นำโดย รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วย คุณเกษรินทร์ พูลทรัพย์, คุณณรงค์ชัย แจ่มจำรัส, ผศ.ดร.สุพัฒตรา เกษราพงศ์, คุณอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล, และรศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร  เข้าพบคุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้แก่ การจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 (1-3 พ.ย.61), หลักสูตรอบรม-สัมมนา, การจัดทำมาตรฐาน และการจัดแข่งขัน Kaizen ยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้นภายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

หน่วยงานใดสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Kaizen ยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมได้ คลิก http://eit.or.th/training/kaizen/

(16 กรกฎาคม 2561)