วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ แถลงข่าว “บันไดเลื่อนไทย สังเกตอย่างไรก่อนการใช้งาน”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ แถลงข่าว “บันไดเลื่อนไทย สังเกตอย่างไรก่อนการใช้งาน” วิเคราะห์ความเป็นไปได้จากเหตุการชำรุดของบันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้า พร้อมเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการและใช้บันไดเลื่อนในประเทศไทยอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้ใช้บริการ

ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานฯ กล่าวถึงการใช้งานบันไดเลื่อนที่ผู้คนคุ้นเคยใช้งานเป็นประจำ เมื่อกรณีกรณีอุบัติเหตุขึ้นวิศวกรรมสถานฯ จึงต้องการนำเสนอข้อมูล ความรู้ที่เป็นประโยชนืแก่ประชาชนเพื่อป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานบันไดเลื่อน

คุณบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย รองประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล กล่าวถึง โครงสร้างและส่วนประกอบมาตรฐานบันไดเลื่อนและข้อสังเกตในการใช้บันไดเลื่อนสำหรับประชาชน

คุณสุพัตถ์ จารุศร อดีตนายกสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงข้อแนะนำในการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุบันไดเลื่อน

รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติ วิศวกรรมสถานฯ กล่าวถึงด้านมาตรฐาน ซึ่งวิศวกรรมสถานฯ ได้จัดทำมาตรฐานไว้สองเล่ม คือมาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร (เรียบเรียงตาม ASME A17.1) และมาตรฐานระบบลิฟต์ (เรียบเรียงตาม BS EN 115) ทั้งมาตรฐานยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่นล้วนมีใช้ในประเทศไทย และอีกหลายประเทศในเอเชีย