วันที่ 22 กันยายน 2563 นายยศกร ชลรัตน เป็นผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์ (วสท.) เป็นคณะทำงานร่างแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มแห่งชาติ

วันที่ 22 กันยายน 2563 นายยศกร ชลรัตน เป็นผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์ (วสท.) เป็นคณะทำงานร่างแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มแห่งชาติ และแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิแห่งชาติ ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีรองอธิบดีฯ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ เป็นประธานกรรมการ

โดยได้แจ้งที่ประชุมคณะร่างฯ ว่า วสท. มีทีมวิศวกรอาสามีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ยินดีสนับสนุนช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมทุกสาขา ในกรณีมีเหตุจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ