(วสท.) โดยคณะกรรมการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียนรอบกลางปี ครั้งที่ 22 (22th AFEO Midterm Meeting 2023)

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะกรรมการต่างประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียนรอบกลางปี ครั้งที่ 22 (22th AFEO Midterm Meeting 2023) นำโดย รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ และคณะกรรมการฯ เป็นการประชุมสมาพันธ์วิศวกรอาเซียน หรือ ASEAN Federation ASEAN Federation of Engineering Organizations (AFEO) รวม 10 ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในด้านงานวิศวกรรมระหว่างภูมิภาคอาเซียน อาทิ Environmental / Energy / Education and Capacity Building / Disaster Preparedness / Transportation and Logistic / Sustainable Cities /
และ กำหนดทิศทางการตรวจสอบ ด้าน Electrical / Boiler / Building / EI Manufacturing
ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 ณ Grand Fortune Hotel Bangkok