วสท. เข้าสำรวจเก็บข้อมูลเหตุอาคารเพลิงไหม้และถล่ม ที่หมู่บ้านกฤษดานคร 31 และประชุม เพื่อเก็บข้อมูลร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐาน และเจ้าหน้าที่กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กทม.

นางสาวบุษกร แสนสุข ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นายจุลดิษย์ จายนียโยธิน และนายปกรณ์ ถาวรศักดิ์โภคา กรรมการฯ เป็นผู้แทน วสท. เข้าสำรวจเก็บข้อมูลเหตุอาคารเพลิงไหม้และถล่ม ที่หมู่บ้านกฤษดานคร 31 และประชุม เพื่อเก็บข้อมูลร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐาน และเจ้าหน้าที่กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กทม.
8 เมษายน 2564
#EITศักดิ์ศรีวิศวกรไทยเพื่อรับใช้สังคม